Δάστημα QT του ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Το διάστημα QT αντιστοιχεί στην συνολική διάρκεια της κοιλιακής εκπόλωσης και επαναπόλωσης. Μετράτε από την αρχή του QRS μέχρι το τέλος του επάρματος Τ. Η διάρκειά του είναι μεταξύ 0.35 και 0.44 sec και επηρεάζεται από την καρδιακή συχνότητα. Όσο αυξάνει η καρδιακή συχνότητα το QT διάστημα μικραίνει και το αντίστροφο. Γενικά όμως διάστημα QT μεγαλύτερο από το μισό δύο διαδοχικών RR επαρμάτων θεωρείται αυξημένο. Επιμήκυνση ή βράχυνση του QT μπορεί να παρατηρηθεί σε διάφορες καταστάσεις.:

Επιμήκυνση του QT διαστήματος εμφανίζεται σε:

  • υποκαλιαιμία
  • υποασβεστιαιμία
  • λήψη αντιαρρυθμικών (αμιωδαρόνη, κινιδίνη)
  • λήψη τρικυκλικών αντικαθλιπτικών
  • ισχαιμία και έμφραγμα μυοκαρδίου.

Επιμηκυσμένο είναι το QT διάστημα και ιδιοπαθώς σε κληρονομικά σύνδρομα (Jervell-Lange-Nielsen και Romano-Ward).

Βράχυνση διαστήματος QT εμφανίζεται σε:

  • υπερκαλιαιμία
  • υπερασβεστιαιμία
  • οξέωση
  • λήψη δακτυλίτιδας και β-αναστολέων.