Κύμα Ρ του ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Το κύμα Ρ αντιπροσωπεύει την εκπόλωση (συστολή) των κόλπων. Είναι μία αμβλεία επαναλαμβανόμενη απόκλιση της ισοηλεκτρικής γραμμής, που προηγείται του συμπλέγματος QRS.

Χαρακτηριστικά του κύματος P

Πολικότης

Στην απαγωγή ΙΙ το P είναι πάντα θετικό και στην απαγωγή aVR πάντα αρνητικό όταν υπάρχει ο φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός.

Διάρκεια

Φυσιολογικά η διάρκεια του P είναι μικρότερη από 0.12 sec (3 μικρά τετράγωνα), όταν η ταχύτητα καταγραφής είναι 25 mm/sec.

Το κύμα P φυσιολογικά είναι μονοκόρυφο, ενώ στην απαγωγή V1 μπορεί να έχει μικρό αρχικό σκέλος θετικό και ένα μικρό τελικό αρνητικό.

Σε διάταση του αριστερού κόλπου η διάρκεια του κύματος P είναι μεγαλύτερη από 0,12 sec και στην απαγωγή V1 έχει δικόρυφη μορφολογία με το δεύτερο αρνητικό σκέλος πιο ευρύ. Η παραπάνω μορφολογία του κύματος P ονομάζεται μιτροειδικό P.

Δυναμικό

Σε όλες τις απαγωγές το δυναμικό του κύματος P είναι μικρότερο από 2.5 mm (2,5 μικρά τετράγωνα), όταν η ευαισθησία είναι 10 mm.

Σε διάταση του δεξιού κόλπου (πνευμονοπάθεια, συγγενής καρδιοπάθεια) αυξάνεται το δυναμικό του κύματος P πάνω από 3 mm. Η παραπάνω μορφολογία του κύματος P ονομάζεται πνευμονικό P.

Ρυθμικότης

Σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό τα κύματα P είναι ρυθμικά. Ωστόσο η ρυθμικότητα μπορεί να μην είναι απόλυτη διότι στην εισπνοή υπάρχει αύξηση της συχνότητας των P, ενώ στην εκπνοή ελάττωση. Αυτό ονομάζεται αναπνευστική αρρυθμία και είναι εντονότερη σε μικρές ηλικίες.

Συχνότης

Η συχνότητα των κυμάτων P υπολογίζεται όπως αυτή των συμπλεγμάτων QRS. Σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό η συχνότητα των P είναι ίση με των QRS.