Κύμα Τ του ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Το κύμα Τ ακολουθεί πάντα το σύμπλεγμα QRS και παριστάνει την πορεία της αναπόλωσης.

Είναι αμβλεία απόκλιση της ισοηλεκτρικής γραμμής, που χωρίζεται από το QRS με ένα βραχύ περίπου οριζόντιο ισοηλεκτρικό τμήμα, το τμήμα ST. Η μετάβαση από το ST στο T είναι συχνά ασαφής.

Κατά την εξέταση του κύματος Τ πρέπει να παρατηρηθούν τα ακόλουθα:

Χαρακτηριστικά του κύματος Τ

Πολικότης: Στην ίδια απαγωγή, εφόσον η μορφή του QRS είναι σταθερή, το κύμα T έχει την ίδια φορά με το QRS.

Δυναμικό: Πολύ υψηλά Τ πάνω από 8 mm στις προκάρδιες κυρίως απαγωγές έχουν αιτία τους την βαγοτονία.

Άλλα σημαντικά αίτια είναι η υπερκαλιαιμία και υπεροξεία φάση του εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Χαμηλά ή ισοηλεκτρικά Τ σε όλες τις προκάρδιες απαγωγές συναντόνται σε υποκαλιαιμία, μυξοίδημα και συμπιεστική περικαρδίτιδα.