Το κύμα U εμφανίζεται περί το τέλος του T και έχει την ίδια φορά με αυτό. Η σημασία του είναι ασαφής.

Αρνητικοποίηση του επάρματος U είναι ενδεικτική παθολογικής κατάστασης (αρτηριακή υπέρταση, ισχαιμία μυοκαρδίου), ακόμα και εάν παρουσιάζεται σε ένα καρδιογράφημα χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα.

Φυσιολογικά, είναι πολύ μικρό, ορατό στις προκάρδιες κυρίως απαγωγές ή δεν φαίνεται καθόλου. Γίνεται ιδιαίτερα έκδηλο με την χρήση αντιαρρυθμικών (ομάδα κινιδίνης και αμιωδαρόνης) συμβάλλοντας στην επιμήκυνση του διαστήματος QT και στην υποκαλιαιμία.