Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Μια άλλη τεχνική είναι το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα που ο μορφομετατροπέας είναι τοποθετημένος στην άκρη ενός καθετήρα που εισάγεται όπως το γαστροσκόπιο στο στομάχι και γίνεται λήψη υπερηχογραφήματος από το πίσω μέρος της καρδιάς. Επειδή μεταξύ στόμαχου και καρδιάς δεν παρεμβάλλονται σκληρά μόρια  οι εικόνες που λαμβάνονται είναι μεγάλης ευκρίνειας.

Γίνεται για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για να διευκρινισθούν προβλήματα στον αριστερό κόλπο της καρδιάς και στη μιτροειδή βαλβίδα. Γενικά γίνεται για να συμπληρώσει την εικόνα του απλού υπερηχοκαρδιογραφήματος σε ασθενείς παχύσαρκους ή σε άτομα με πνευμονοπάθεια.

Διαδικασία

Πως γίνεται: Χορηγείται στον ασθενή τοπική αναισθησία, ώστε να μη νιώσει πόνο όταν περάσει από τον οισοφάγο του ο σωλήνας της εξέτασης. Ο γιατρός εισάγει από το στόμα του εξεταζομένου σωλήνα διαμέτρου περίπου 3 χιλιοστών, στο κάτω άκρο του οποίου υπάρχει μία μικρή συσκευή που εκπέμπει υπέρηχους.

Πριν την εξέταση θα χρειασθεί να χορηγηθεί ήπια αναισθησία, για να είναι πιο ανώδυνη η εισαγωγή του μορφομετατροπέα στον οισοφάγο

Επιπλοκές: Ο μοναδικός κίνδυνος είναι να τραυματιστεί λίγο ο οισοφάγος γιαυτό μετά την εξέταση συστήνεται να αποφεύγονται τα θερμά ροφήματα.

Ενδείξεις

Κάθε περίπτωση στην οποία η ηχοκαρδιογραφική απεικόνιση της καρδιάς ενδείκνυται κλινικά και η διαθωρακική προσπέλαση δεν προσφέρει καλής ποιότητας εικόνες, μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανή ένδειξη διενέργειας της διοισοφαγείου ηχοκαρδιογραφίας.

Εμβολογόνος καρδιοπάθεια

Η αποκάλυψη πιθανής καρδιακής εμβολογόνου πηγής είναι σήμερα μία από τις κυριότερες ενδείξεις διενέργειας της διοισοφαγείου ηχοκαρδιογραφίας. Η διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από το διαθωρακικό ηχοκαρδιογράφημα στην αποκάλυψη ανωμαλιών σε ασθενείς με εμβολικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Αυτές μπορεί να είναι ανωμαλίες στον αριστερό και δεξιό κόλπο και στα αντίστοιχα ωτία των κόλπων, όπως π.χ. θρόμβος, αυτόματοι ήχοι αντίθεσης, ανοικτό - βατό ωοειδές τρήμα, ανεύρυσμα μεσοκολπικού διαφράγματος, εκβλαστήσεις στις βαλβίδες, θρόμβοι στην αριστερή κοιλία καθώς και διάφοροι καρδιακοί όγκοι. Επίσης, σημαντική είναι και η διάγνωση ανωμαλιών στην θωρακική αορτή, όπως αθηρωματικών πλακών κ.λ.π.

Εκτίμηση προσθετικών βαλβίδων

Η διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία είναι η διαγνωστική μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση ανωμαλιών σε προσθετικές βαλβίδες, κυρίως στη θέση της μιτροειδούς. Μπορούμε να διαγνώσουμε με ακρίβεια παραβαλβιδικές διαφυγές, παρουσία θρόμβων, δυσλειτουργία των πτυχών κ.λ.π.

Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

Παρά τη βελτίωση της τεχνολογίας και τη σχετικά καλύτερη ποιότητα εικόνας που δίνουν τα μηχανήματα υπερήχων νεώτερης γενιάς, η διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία εξακολουθεί να υπερέχει της διαθωρακικής εξέτασης. Επίσης, είναι πολύ σημαντική στην εκτίμηση της παρουσίας ή όχι ενδοκαρδίτιδας στις προσθετικές βαλβίδες. Όταν η κλινική υποψία της ενδοκαρδίτιδας είναι μεγάλη και η διοισοφάγειος εξέταση είναι αρνητική, τότε συνίσταται η επανάληψη αυτής σε 7-10 ημέρες, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να διαγνωστούν εκβλαστήσεις ή αποστήματα, που δεν φάνηκαν στην πρώτη εξέταση.

Κολπική μαρμαρυγή

Η εξέταση είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην εκτίμηση των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή κυρίως για την αποκάλυψη θρόμβων. Οι θρόμβοι ευρίσκονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ωτίο του αριστερού κόλπου. Με την διοισοφάγειο ηχοκαρδιογραφία, το ωτίο του αριστερού κόλπου απεικονίζεται με εξαιρετική ευκρίνεια. Η παρουσία πυκνών αυτόματων ήχων αντίθεσης στον αριστερό κόλπο, έχει δείξει ότι είναι ισχυρός προγνωστικός παράγων για την δημιουργία αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Επίσης, η παρουσία χαμηλών ταχυτήτων ροής στο ωτίο του αριστερού κόλπου, όπως ανιχνεύονται με το παλμικό Doppler, συνδέεται με τη δημιουργία αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Όγκοι της καρδιάς

Η εξέταση έχει σημαντική αξία στην αποκάλυψη όγκων σε διάφορα σημεία της καρδιάς, όπως στις κοιλίες, στους κόλπους, στις καρδιακές βαλβίδες αλλά και στα μεγάλα αγγεία. Με την εξέταση μπορούμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στο μέγεθος και στις επεκτάσεις του όγκου, τα σημεία πρόσφυσής του, να διακρίνουμε αν είναι κυστικός ή συμπαγής και να τον διακρίνουμε από θρόμβο.

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Η εξέταση υπερέχει της διαθωρακικής ηχοκαρδιογραφίας στην εκτίμηση διαφόρων συγγενών ανωμαλιών, όπως μεσοκολπικών ελλειμμάτων, ανώμαλης εκβολής πνευμονικών φλεβών καθώς και συμπλοκών συγγενών καρδιοπαθειών.