Ανωμαλία Ebstein

Στη συγγενή αυτή ανωμαλία της τριγλώχινας, δύο από τις γλωχίνες της εκφύονται χαμηλά μέσα στη δεξιά κοιλία. 'Ετσι, ένα μεγάλο μέρος της δεξιάς κοιλίας έχει "κολποποιηθεί". Η βαλβιδική αυτή παραμόρφωση προκαλεί ανεπάρκεια της βαλβίδας.

Καθώς συνυπάρχει συνήθως ανοικτό ωοειδές τρήμα στο μεσοκολπικό διάφραγμα, γίνεται ροή αίματος από το δεξιό στον αριστερό κόλπο, με αποτέλεσμα κυάνωση με όλα τα συνοδά σημεία της.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα δείχνει συνήθως γιγαντιαία P με παρατεταμένο διάστημα PQ, αποκλεισμό του δεξιού σκέλους (συχνά με μεγάλη διεύρυνση του QRS).

Άλλοτε παρατηρείται σύνδρομο Wolff - Parkinson - White. Η ανωμαλία διορθώνεται χειρουργικά.