Στεφανιογραφία - Καρδιακός καθετηριασμός

Ο καρδιακός καθετηριασμός χωρίζεται σε δεξιό και αριστερό καρδιακό.

Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός.

Λεπτός καρδιακός καθετήρας ωθείται διαμέσου μιας φλέβας (συνήθως της βασιλικής ή της μηριαίας) (ίδε παραπάνω εικόνα) στο δεξιό κόλπο. Κατόπιν με κατάλληλους χειρισμούς και με ακτινολογικό έλεγχο προωθείται στο δεξιό κόλπο, δεξιά κοιλία, πνευμονική αρτηρία, μέχρις ότου η άκρη του ενσφηνωθεί σε μικρό κλάδο της πνευμονικής.

Σε έναν τυπικό δεξιό και αριστερό καθετηριασμό καταγράφονται οι πιέσεις:

  • ενσφήνωσης στα πνευμονικά τριχοειδή (ίση με του αριστερού κόλπου)

  • πνευμονικής αρτηρίας

  • δεξιάς κοιλίας

  • δεξιού κόλπου

  • αορτής και

  • αριστερής κοιλίας

Από τη θέση που πίσω της υπάρχει αύξηση πιέσεων συνάγεται η ύπαρξη αντίστοιχης αύξησης αντιστάσεων (υπέρταση μικρής ή μεγάλης κυκλοφορίας, στένωση μηνοειδούς ή κολποκοιλιακής βαλβίδας).

Καθετηριασμός από την μηριαία ή βραχιόνιο αρτηρία

Είσοδος του καθετήρα

Ο αριστερός κόλπος μπορεί να καθετηριαστεί από δεξιά, με διάτρηση του μεσοκολπικού διαφράγματος.

Στον δεξιό και αριστερό καθετηριασμό παίρνονται επίσης δείγματα αίματος από ποικίλες θέσεις και μετριέται ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο.

Κανονικά από την θέση ενσφήνωσης ως την αορτή, το αίμα είναι σχεδόν κορεσμένο (περίπου 95%-97%) ενώ από τις κοίλες φλέβες ως την πνευμονική αρτηρία μερικώς κορεσμένο (περίπου 70%).

Από την διαφορά κορεσμού και από την κατανάλωση οξυγόνου σε ένα λεπτό υπολογίζεται ο κατά λεπτό όγκος αίματος.

Μία απότομη μεταβολή του κορεσμού σε μία θέση σημαίνει ανάμειξη φλεβικού και αρτηριακού αίματος που βάζει την διάγνωση ανώμαλης επικοινωνίας.

Αριστερός καρδιακός καθετηριασμός.

Ο καρδιακός καθετήρας προωθείται διαμέσου της βραχιονίου ή μηριαίας αρτηρίας στην αορτή και αορτική βαλβίδα και κατόπιν εισέρχεται στην αριστερή κοιλία. Καταγράφονται οι πιέσεις της αορτής και της αριστερής κοιλίας, καθώς και η διαφορά πίεσης που τυχόν υπάρχει κατά μήκος της αορτικής βαλβίδας. Γίνεται έκχυση σκιαγραφικού υλικού και λαμβάνεται κοιλιογραφία της αριστεράς κοιλιάς. Με αριστερό καρδιακό καθετηριασμό γίνεται και η στεφανιογραφία.

Οι ενδείξεις διενέργειας του καρδιακού καθετηριασμού είναι διάγνωση και εκτίμηση ανατομικών ανωμαλιών της καρδιάς, όπως βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες και ιδιαίτερα της στεφανιαίας νόσου.