Υποκαλιαιμία (Χαμηλό κάλιο)

Φυσιολογικές τιμές καλίου: 3.5-5mEq/L)

Αίτια υποκαλιαιμίας

Υποκαλιαιμία λόγω ανακατανομής (είσοδος Κ+ στα κύτταρα)

  • Μεταβολική αλκάλωση

  • Υπερινσουλιναιμία

  • Υποκαλιαιμική παράλυση

  • Φάρμακα (β-αδρενεργικοί διεγέρτες)

Υποκαλιαιμία λόγω απώλειας καλίου

  • Εξωνεφρικές απώλειες καλίου (διάρροια, εμετοί)

  • Νεφρικές απώλειες καλίου (χρήση διουρητικών, σ. Cushing)

Θεραπεία υποκαλιαιμίας

Χορήγηση αλάτων καλίου από του στόματος ή ενδοφλέβια

Καλιοσυντηρητικά διουρητικά (σπιρονολακτόνη, αμιλορίδη, τριαμτερένη)