Επιταχυνόμενη κοιλιακή ταχυκαρδία

Πρόκειται για ταχυκαρδία οφειλόμενη σε αυτοματικό κέντρο των κοιλιών, που εκπέμπει ερεθίσματα σε συχνότητα ίση ή μεγαλύτερη από τη συχνότητα του φλεβοκόμβου. Υπενθυμίζεται ότι φυσιολογικά η καρδιά λειτουργεί με τα φλεβοκομβικά ερεθίσματα, διότι η συχνότητα εκπομπής ερεθισμάτων από τα αυτοματικά κύτταρα του φλεβοκόμβου είναι μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα εκπομπής των αυτοματικών κυττάρων του κοιλιακού μυοκαρδίου. Εάν όμως από κάποια αιτία αυξηθεί η συχνότητα εκπομπής ερεθισμάτων σε αυτοματικά κύτταρα των κοιλιών, ώστε να είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα του φλεβοκόμβου, τότε οι κοιλίες λειτουργούν με τα κοιλιακά αυτοματικά κύτταρα και έχουμε ταχυκαρδία από ιδιοκοιλιακό ρυθμό.

Σε κοιλιακή ταχυκαρδία από αυξημένο ιδιοκοιλιακό ρυθμό το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) δείχνει τα ανώμαλα, διευρυσμένα συμπλέγματα QRS μάλλον ρυθμικά, όπως ακριβώς και στην παροξυσμική κοιλιακή ταχυκαρδία, με τη διαφορά ότι εδώ η συχνότητα είναι σχετικά μικρή 70-100/λ ή λίγο μαγαλύτερη, και μεγάλη η απόσταση της 1ης συστολής της ταχυκαρδίας από την προηγούμενη φλεβοκομβική, επειδή ουσιαστικά πρόκεται για ρυθμό διαφυγής.

Κλινική σημασία

Η σχετικά χαμηλή κοιλιακή συχνότητα δεν προκαλεί αιμοδυναμικές διαταραχές και η λειτουργία του υπεύθυνου αυτοματικού κυττάρου είναι σταθερή, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κοιλιακής μαμαρυγής.

Η ταχυκαρδία από αυξημένο ιδιοκοιλιακό ρυθμό δεν έχει ανάγκη θεραπείας. Συνηθέστερα παρατηρείται κατά την οξεία φάση του εμφράγματος, κατά την οποία λέγεται ότι ίσως είναι συχνότερη από την παροξυσμική κοιλιακή. Ο φλεβοκομβικός ρυθμός συνήθως αποκαθίσταται αυτομάτως, και ενίοτε μετά χορήγηση ατροπίνης.

Διάβασε περισσότερα