Διαστημα ΡQ ή PR του ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Το διάστημα PR είναι ο χρόνος που χρειάζεται το ερέθισμα να φθάσει από τον φλεβόκομβο στον κολποκοιλιακό κόμβο. Μετράτε από την αρχή του κύματος Ρ μέχρι την αρχή του συμπλέγματος QRS. Σε φυσιολογικά άτομα κυμαίνεται μεταξύ 0,12 και 0,20 sec.

Διάστημα PQ βραχύτερο από 0,12 sec χαρακτηρίζει τα σύνδρομα προδιέγερσης, ενώ μεγαλύτερο από 0,20 sec χαρακτηρίζει συνήθως τους κολποκοιλιακούς αποκλεισμούς.