Οι φυσιολογικές τιμές της χοληστερίνης

Η χοληστερίνη δεν κυκλοφορεί ελεύθερη στο αίμα, αλλά συνδεδεμένη με πρωτεΐνες, σχηματίζοντας τις λιποπρωτεΐνες.

Οι πιο γνωστές λιποπρωτεΐνες είναι η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL) και η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL). Η χοληστερίνη που μεταφέρουν οι λιποπρωτεΐνες αυτές είναι κοινώς γνωστή με τις ονομασίες η «καλή» και η «κακή» χοληστερίνη, αντιστοίχως.

Η LDL μεταφέρει τη χοληστερίνη από το ήπαρ προς τους ιστούς. Όταν η LDL στο αίμα είναι αυξημένη, η περίσσια χοληστερίνησ εναποτίθεται στα τοιχώματα των αγγείων, συμβάλλοντας στη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας. Έτσι, η χοληστερίνη που μεταφέρει η LDL είναι γνωστή ως «κακή» χοληστερίνη.

Η HDL μεταφέρει τη χοληστερίνη από τους ιστούς στο ήπαρ. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η εναπόθεση χοληστερίνης στα αγγεία κι έτσι μειώνεται ο κίνδυνος δημιουργίας αθηρωματικής πλάκας και, συνεπώς, απόφραξης των αγγείων. Για αυτό η χοληστερίνη που μεταφέρεται μέσω της HDL είναι γνωστή ως «καλή» χοληστερίνη.

Ποια είναι τα επιθυμητά επίπεδα χοληστερόλης;

Δεν υπάρχουν φυσιολογικά επίπεδα αλλά επιθυμητά επίπεδα ανάλογα με το άτομο που εξετάζεται.

Κατηγοριοποίηση τιμών ολικής, LDL, HDL χοληστερίνης (σε mg/dl)

Επιθυμητά επίπεδα χοληστερίνης
Ολική χοληστερίνης LDL-χοληστερίνης HDL-χοληστερίνη
< 200 Επιθυμητή < 100, Ιδανική < 40 Χαμηλή
200-239 Οριακά υψηλή 100-129, Σχεδόν φυσιολογική > 60 Υψηλή
>= 240 Υψηλή 130-159, Οριακά υψηλή
160-189, Υψηλή
  >190, Πολύ υψηλή  

Όταν η HDL-χοληστερίνη είναι υψηλή θεωρείται προστατευτικός παράγοντας και εξουδετερώνει έναν παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Πέρα από την υψηλή LDL-χοληστερίνη, άλλοι παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο είναι το κάπνισμα, η υπέρταση, η χαμηλή τιμή HDL-χοληστερίνη, το οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου και η ηλικία (άνδρες >45 ετών, γυναίκες >55 ετών). Ο διαβήτης θεωρείται πια ισοδύναμος με στεφανιαία νόσο, και όχι απλώς παράγοντας κινδύνου, όπως παλαιότερα.