Ραβδομύωμα

Το πλέον συχνό καρδιακό νεόπλασμα στα νήπια και τα παιδιά. Μερικές φορές τίθεται το ερώτημα αν πρόκειται για πραγματικό νεόπλασμα ή για ένα αμάρτωμα που μοιάζει. Αυτά τα νεοπλάσματα είναι συνήθως πολλαπλά, πιο συχνά εμπλέκουν το κοιλιακό μυοκάρδιο και προβάλουν μέσα στην κοιλότητα ή κινούνται ελευθέρα σαν μια κρεμάμενη μάζα.

Συνοδεύεται από οζώδη σκλήρυνση στο 1/3 των αρρώστων. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται από την παρουσία φαιοκιτρινών αγγειωμάτων στο πρόσωπο, υποδόριων ινωμάτων γύρω από τα νύχια των δακτύλων, κηλίδων χρώματος cafe an lait και υποδόριων όζων.

Τα εμφανιζόμενα συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε παρακώλυση της εισόδου ή της εξόδου ροής αίματος στις κοιλίες, σε αρρυθμίες, σε κολποκοιλιακό αποκλεισμό, σε περικαρδιακή διάχυση και ακόμη σε αιφνίδιο θάνατο. Αυτά τα νεοπλάσματα μπορεί να μιμούνται στένωση της πνευμονικής βαλβίδας και παράγουν υποξικές κρίσεις ομοιάζοντα με αυτά της τετραλογίας Fallot. Συνήθως διαγινώσκονται υπερηχοκαρδιογραφικά, αγγειογραφικά ή με μαγνητική τομογραφία.

Σε σπάνιες περιπτώσεις οι όγκοι αυτοί προκαλούν στα νήπια κοιλιακές ταχυκαρδίες οι οποίες εξαφανίζονται μετά την επιτυχή χειρουργική αφαίρεση του όγκου.